Административно обслужване

10.08.2020 - 11:42

В периода 10 август – 4 декември 2020 г. в ЦРЧРРИ ще  се проведе курс за придобиване на професионална квалификация за безработни лица по специалност: „Административно обслужване“. В обучението са застъпени дисциплини, които ще подпомогнат курсистите да работят успешно в екип, да комуникират на бизнес равнище, да организират ефективно работното време. Те ще получат знания относно трудовоправната регламентация на професията и ефективната организация на трудовия процес.

Благодарение на високо квалифицирания екип от преподаватели участниците ще получат още и необходимите практически знания и умения за работа със съвременни продукти и технологии, необходими за ефективно функционираща администрация, за осигуряване на безопасните условия на труд, както и за познаване на правилата при изготвяне на различни документи, съпътстващи административната работа. Те ще придобият знания и умения за правилата на бизнес протокола, фирмената култура и етичните норми за работа в екип.

Успешно завършилите курсисти ще получат втора степен на професионална квалификация и свидетелство, удостоверяващо техните компетенции.