Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера

17.02.2021 - 13:54

През месец март ще стартират обученията по линия на проект „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран с подкрепата на “Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2014-2020“.

В условията на пандемията от Ковид 19, семинарите са планирани да се организират в зависимост от епидемичната ситуация в присъствена, дистанционна и/или видеоконферентна формa. Те имат подчертано интегриран характер, включвайки за обучение по дадена тема служители от различни администрации, имащи пряко отношение към формирането и/или прилагането на дадени политики.

Планираните за 2021 г. семинари са групирани в четири тематични направления - политики на социална закрила и социално включване, трудово законодателство и здравословни и безопасни условия на труд, здравеопазване, политики на равни възможности и недискриминация. Общият им брой е 18. Предварителен график на обученията можете да видите тук, а заявка за участие в дадено обучение можете да попълните тук.

През 2021 г. в рамките на проекта предстоят да бъдат проведени и две инициативи. В тях ще се разгледат актуални въпроси от сферите на социалното включване, равните възможности и недискриминацията. Темите са свързани с подпомагане на уязвимите групи чрез професионално обучение и образование и политики за приобщаване на младежи с увреждания.

По-подробна информация ще може да бъде намерена в „Каталог на семинарите“ – 2021 г., който ще бъде публикуван в електронна версия в края на месец февруари на интернет страницата на Центъра.