Изграждане на практически умения при подготовката и осъществяването на контрола и мониторинга на предоставянето на социални услуги

14.06.2023 - 13:58

В рамките на Европейската година на уменията (https://year-of-skills.europa.eu/index_bg) ЦРЧРРИ организира специализирано обучение за изграждане на практически умения при извършване на контрол и мониторинг при предоставяне на социални услуги. То ще бъде осъществено на 14-15 юни под формата на практикум, предназначен за инспектори от Агенцията за качеството на социалните услуги. С организирането му ЦРЧРРИ допринася за постигане на целите, заложени в Европейската година на уменията, а именно - насърчаване на инвестициите в обученията, като повишаване на квалификацията на работната сила, формиране на умения, отговарящи на нуждите на пазара на труда, постигане на съотвествие между стремежите и уменията на хората и възможностите на трудовия пазар и привличане на кадри с подходящи умения от трети държави в ЕС.

На успешно завършилите обучението участници ще бъде издаден сертификат по образец на Центъра.