Как да работим ефективно и как да използваме удачно функционалностите на MS Excel

08.12.2023 - 11:35

За служители на ръководни и експертни длъжности от общата и специализирана администрация на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика, на 8 декември т.г. ЦРЧРРИ организира практикум, който е асоцииран към събитията на Европейската година на уменията (https://year-of-skills.europa.eu/index_bg). Обучението е последното от поредицата мероприятия в ЦРЧРРИ в рамките на Годината за 2023 г., с които се допринася за насърчаване на инвестициите в обучения, повишаване на квалификацията на работната сила, формиране на умения, отговарящи на нуждите на пазара на труда, постигане на съотвествия между стремежите и уменията на хората и възможностите на трудовия пазар и привличане на кадри с подходящи умения от трети държави в ЕС.

Практикумът е насочен към изграждане на умения за ефективна работа с програмата MS Excel за обработване на данни чрез електронни таблици и упражняване на функционалностите, заложени в нея.

Учебната програма включва преглед на средата, демонстриране на инструментариума в контекстуалните менюта, особености при отваряне и записване на файлове и файлови формати, възможности за работа с данни и визуализирането им по подходящ начин, използване на шаблони и различни видове форматирания, използване на стилове и създаване на собствени такива и др. подобни.

 

На успешно завършилите обучението участници ще бъде издаден сертификат по образец на Центъра.