Как да работим експертно с програмата MS Word - изграждане на умения в рамките на Европейската година на уменията

12.06.2023 - 14:34

Дейностите на Центъра, асоциирани към Европейската година на уменията (https://year-of-skills.europa.eu/index_bg), продължават с практикум, насочен към изграждане на умения за ефективна работа с програмата за текстообработка MS Word 2019. Обучението е предназначено за служители на ръководни и експертни длъжности от общата и специализирана администрация на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика и е част от поредицата мероприятия в ЦРЧРРИ в рамките на Годината, с които ще се допринесе за насърчаване на инвестициите в обучения, повишаване на квалификацията на работната сила, формиране на умения, отговарящи на нуждите на пазара на труда, постигане на съотвествия между стремежите и уменията на хората и възможностите на трудовия пазар и привличане на кадри с подходящи умения от трети държави в ЕС.

Учебната програма включва преглед на средата на Microsoft Word, повишаване на уменията на участниците за работа в контекстуалните менюта, запознаване с особеностите при отваряне и записване на файлове и файлови формати, с възможностите за възстановяване на незаписана работа, изработване на дизайн на теми чрез готови образци, различни видове форматирания, използване на стилове и създаване на собствени такива и др.

На успешно завършилите обучението участници ще бъде издаден сертификат по образец на Центъра.