КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ИА ГИТ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ 5-6.10.2021г.

05.10.2021 - 14:27

На 5 октомври в ЦРЧРРИ стартира вторият за тази година семинар на тема: „Контролна дейност на ИА ГИТ по прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност“. Той се осъществява по ОП РЧР и  се финансира в рамките на проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“. Целевата група на семинара обхваща инспектори по труда от всички териториални дирекции на ИА ГИТ. Провежда се на 05.10.2021 г. и 06.10.2021г. в присъствена форма в Центъра за развитие на човешки ресурси и регионални инициативи при взети необходими противоепидемиологични мерки.

По време на семинара инспекторите ще получат възможност да обменят опит по темата и да повишат знанията си относно контролната дейност по установяване на нарушения по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ). Те ще се запознаят със съдържанието на административните нарушения по ЗТМТМ и ще повишат уменията си за прилагане на контролни правомощия по установяване и документиране на административни нарушения в областта.

Учебното съдържание на семинара предвижда подробно запознаване със Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и разглеждане на разликите му с Кодекса на труда в контекста на административните и контролните правомощия на ИА ГИТ. Ще бъде обърнато специално внимание на видовете принудителни административни мерки, предвидени по него и съставите на административни нарушения. Заедно с това участниците ще придобият практически познания относно процесите на събиране и съставяне на доказателства за целите на контролната дейност на Закона и връчването на актове за административни нарушения на лица, които не владеят български език.

Лектор на семинара е Николай Стоянов, притежаващ професионална експертност по темата в качеството си на лектор и практик по приложно трудово право. Г-н Стоянов вече над 17 години упражнява преподавателска дейност и консултиране във връзка с административните нарушения и най-вече тези, произтичащи от функциите на Инспекцията. Той е автор на книги по приложно трудово право и научни публикации, както и такива в периодичния печат, като също така изготвя и предложения за промени в нормативната уредба и промени в трудовото законодателство.