ОБРЪЩЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБУЧЕНИЯ В ЦРЧРРИ

16.02.2021 - 13:16

Уважаеми курсисти и участници в обучения в ЦРЧРРИ,

2021 година започна отново с невъзможност за провеждане на обучения в присъствена форма. От началото на месец януари аз и моите служители полагаме усилия да направим така, че дигиталните продукти на Центъра да се превърнат в пълноценна алтернатива на присъственото обучение. В дистанционните платформи на ЦРЧРРИ бяха направени промени с оглед повишаване на техните функционалности. В тази връзка създадохме възможности за видеообучение с високо качество, качване и сваляне на аудио файлове, разширихме възможностите на модулите за онлайн тестуване и оценка, разширени са функционалностите за чат, за работа във форум и персонална помощ под формата на съобщения с отговори от страна на лектори, модератори и други, а от друга страна се работи активно и за приравняване на дистанционното професионално обучение към присъственото, за да могат да продължат нормалното си протичане и спрените за момента професионални курсове.

Освен незавършилите и прехвърлени от 2020 година поради епидемиологичния проблем 5 курса, за 2021г. в плана на Центъра са заложени за провеждане още 18 курса за професионална квалификация и преквалификация и 6 курса по ключови компетентности, които ще стартират в първия възможен момент след разрешаване на обученията в присъствена форма при спазване на всички противоепидемични мерки. Независимо от забавянето и вероятността то да продължи за още известен период от време, ЦРЧРРИ притежава капацитет да започне паралелно всички курсове забавени до момента и да надгражда на месечна база нови такива, съгласно предвидения график, като имаме амбицията независимо от обявеното забавяне за началото на учебната година да изпълним в пълна степен заложения за 2021г график.

По отношение на държавната администрация и проект „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран с подкрепата на “Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2014-2020“, учебната година ще стартира без забавяне в изцяло дигитална среда (в дистанционна и видеоконферентна форма на обучение), като за периода март-април е предвидено провеждането на 5 обучения.

Паралелно с това, в Центъра в присъствена и дистанционна среда активно ще бъдат извършваниени широкообхватни обучения на обучители, с които да бъде повишена професионалната квалификация за работа в дистанционна среда на всички преподаватели в Центъра, работещи по линия на националния план за действие по заетостта (НПДЗ). Предвижда се и провеждането на безплатни персонални консултации на курсисти включени в курсове на Центъра, с оглед на придобиването им на знания, както за работа в дигитална среда, така и по усвояване на допълнителен материал и умения свързани с курсовете, в които са включени и за които има забавяне в провеждането поради наложените от Министерство на здравеопазването рестриктивни мерки.

Надявам се и тази година да работим ползотворно с всички вас, и ви уверявам, че Центърът ще направи всичко в сферата на своите правомощия, за да може 2021 година да протече по нормален и сигурен начин. Още от пролетта на 2020г. в Центъра са взети всички необходими мерки за осигуряване на здравословна и безопасна среда за работа на нашите курсисти при стриктно спазване на всички предписани противоепидемични мерки.