Обучение по част от професия „Сътрудник в социални дейности“ стартира днес.

16.05.2022 - 12:30

Днес започна курс по професия „Сътрудник в социални дейности“, специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания“. От 16 май до 13 юни, в рамките на 150 уч. часа, 14 курсиста от бюрата по труда в София ще изучават някои от следните предмети: „Здравословни и безопасни условия на труд“, „Социално включване, социална закрила и интеграция нa хората с увреждания като елементи на социалната политика“, „Системата за социално подпомагане в България“, „Професионална етика. Професионална подкрепа, общуване и грижа за потребителя“ и „Основи на пазарното проучване“ и др.

Курсистите, успешно положили изпит по теория и практика на професията, ще получат удостоверение за завършил курс по образец на МОН.