Озеленяване и цветарство

Озеленяване и цветарство
10.08.2020 - 10:40

Нова група безработни ще вземе участие в организираното от ЦРЧРРИ обучение по специалността „Озеленяване и цветарство". То ще протече от 10 август до 6 октомври 2020 г., като знания и умения по професията „Работник в озеленяването" ще добият 13 безработни от бюрата по труда в гр. София.

По време на квалификационния курс ще бъде проведена обща професионална подготовка за морфологични особености на растенията, биологични характеристики и специфики на парниковите растения, фактори на средата, влияещи върху растенията, основни иглолистни и широколистни дървесни и храстови видове, използвани в озеленяването и основните групи тревисто-цветни декоративни видове за зелените площи. Сред темите са застъпени още основните видове цветя за интериорно озеленяване, семенното и вегетативното размножаване, както и елементи на парковата среда, поливни системи и съоръжения.

Основна цел на програмата е в резултат на проведеното обучение участниците да усвоят набор от знания за растителните видове, отглеждането и прилагането им в процеса на естетизиране на градската среда.

В методиката са предвидени теоретична и практическа част. Курсът ще приключи с изпит по теория на професията и конкретни задачи по практика, разработени от Центъра.

След успешно завършване на професионалния курс участниците ще получат свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

Във връзка с актуалната противоепидемична ситуация, възможностите на материалната база на  Центъра позволяват провеждането на обученията в сигурна среда, условия на постоянна дезинфекция и отстояния между участниците.