Професионално обучение по втора квалификационна степен производството на сладкарски изделия в ЦРЧРРИ

11.06.2024 - 10:48

Нов курс за професионална квалификация „Производство на сладкарски изделия“ се провежда от тази седмица в Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи. Той ще продължи 83 дни и ще включва общо 660 учебни часа, разпределени между 226 часа теория и 434 часа практика. Предназначен е да подготви участниците за придобиване на втора степен на професионална квалификация в сферата на сладкарството.

Програмата на курса е добре структурирана и обхваща различни аспекти от професията. Включени са обща и отраслова професионална подготовка, които запознават участниците със здравословните и безопасни условия на труд, основи на икономиката и предприемачеството, организационните изисквания в трудовия процес, етичните норми в комуникацията, използването на информационни и комуникационни технологии, работата в екип, както и хигиена на храните и безопасността. Специфичната професионална подготовка ще е насочена към практическите аспекти на професията. Участниците ще се запознаят със суровините и материалите, използвани за производство на сладкарски изделия, технологичното оборудване, както и самата технология на производство. Центърът осигурява на обучаемите достъп до оборудвани учебни кабинети и условия за практическо обучение в реална работна среда.

Този курс е част от Националния план за действие по заетостта и е предназначен за безработни лица, регистрирани в бюрата по труда. Завършилите курса ще имат възможност да работят в производството на хлебни и сладкарски изделия и като машинни оператори в тази сфера.