Програмно осигуряване

26.10.2020 - 12:56

За поредна година от 26 октомври в ЦРЧРРИ ще бъде проведен курс по професия „Програмист“.

След предватителен подбор чрез тестове по операционни системи и английки език в курса са включени за участие 13 безработни лица от Дирекция „Бюро по труда“ в гр. София.

В рамките на 660 уч. часа висококвалифицираните лектори на Центъра ще запознаят участниците с различни аспекти от IT сферата. Програмата има за цел курситите да добият знания и умения в следните направления: „Операционни системи. Програми от MS Office.“, „Компютърен хардуер“, „Мрежи и сървърни системи“, „Основи на алгоритмизцията и програмирането (С++)“, „Процедурно програмиране (С++)“, „Обектноориентирано програмиране (C#)“, „Компилатори и рефакториране на програмен код“, „Уеб програмиране (Frontend)“, „Уеб програмиране (Backend)“, „Система за контрол на версиите на файлове (Git)“, „Осигуряване на качеството на софтуера (QA)“, както и други теми, отговарящи на спецификата на програмата.

След приключване на обучението, всеки успешно преминал държавен изпит по практика и теория на професията, ще получи свидетелство за професионално обучение по образазец на МОН.