Работа с приемни родители и деца, настанени в приемни семейства – оценка и проучване на кандидати за приемни семейства, качество на услугата “приемна грижа”

30.07.2020 - 10:01

На 30 и 31 юли 2020 г. в ЦРЧРРИ  се провежда семинар на тема: „Работа с приемни родители и деца, настанени в приемни семейства – оценка и проучване на кандидати за приемни семейства, качество на услугата “приемна грижа”“.  Лектори на обучението са г-жа Детелина Игнатова и г-жа Цветанка Бахчеванджиева от отдел „Дейности и мерки за закрила на детето“ в АСП. Участниците са представители на АСП. Те имат възможност да се запознаят с действащата нормативната уредба по предоставяне на услугата „приемна грижа“, Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване  на приемни семейства и настаняване на деца в тях, Наредба за критерии и стандарти за услугите за деца, Методиката за условията и реда на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“. Особено полезна за участниците е възможността за задаване на въпроси по реални казуси от работната им практика, по които лекторите ги консултират професионално. Семинарът се проведе при спазване на всички предписани противоепидемични мерки

Семинарът се финансира по проект BG05M9OP001-3.015 „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“, финансиран по ОП „РЧР“ 2014 - 2020. На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат за участие по установен за проекта образец.