Национален план за действие по заетостта

Националният план за действие по заетостта е механизъм за настройване на пазара на труда към устойчивост, балансираност и по-добро функциониране.

Основната цел през 2021 г. е да се възстанови работната заетост на нивата преди кризата, предизвикана от КОВИД 19 и развитие на човешкия капитал, в контекста на потребностите на икономиката и новите изисквания към работна сила, породени както от пандемичните условия, така и от новите технологии.

Основните приоритети обхващат: „подкрепа за запазване и възстановяване на заетостта, приоритетно на качествени работни места в реалната икономика чрез осигуряване на търсената работна сила според потребностите на работодателите и поемане на част от разходите за персонал; подобряване на бизнес средата и запазване на заетостта в основните сектори на икономиката, намаляване на нерегламентираната заетост и недекларираните плащания; увеличаване на участието на пазара на труда и намаляване на броя на неактивните лица в трудоспособна възраст; повишаване качеството на човешкия капитал чрез обучения; постигане на по-голяма ефикасност и качество на услугите по заетостта, прилагане на нови услуги, осигуряване на бързи преходи към нова заетост за безработните, съкратени поради пандемията; постигане на по-добра между институционална екипност и социално партньорство.“

Чрез изпълнение на Плана България ще продължи реализирането на целите и поетите ангажименти на страната в изпълнение на Европейския стълб за социалните права, мерките, включени в Националната програма за реформи 2021 г., препоръката на Съвета от юни 2020 г., Конвергентната програма, Програмата на правителството, Националната програма за развитие: България 2030 и др.

Разработка

Планът е разработен от работна група с участието на експерти от отговорните институции, социалните партньори, неправителствения сектор на основата на одобрената от Националния съвет за насърчаване на заетостта „Рамка с основните приоритети и направления на действие през 2020 г.” Съгласуван е от социалните партньори, членове на Националния съвет за насърчаване на заетостта и Националния съвет за тристранно сътрудничество и е приет с решение на Министерския съвет.

Роля на ЦРЧРРИ

Чрез интегрирания в своята структура център за професионално обучение (ЦПО) ЦРЧРРИ осигурява условия и предоставя начално и непрекъснато професионално обучение за придобиване на професионална квалификация на лица над 16-годишна възраст, чрез което подобрява шансовете им за реализация на пазара на труда и социалното включване; осигурява високо качество на обучението чрез усъвършенстване на учебното съдържание, прилагане на високоефективни методи на обучение, основани на андрагогическите принципи, включително и интерактивни, както и използване на подходящи учебно – технически средства; развива дигитални продукти и услуги в контекста на съвременното обучение за възрастни.

Прикачен файлРазмер
PDF icon kriteriizaocenkanaobuchavanite2020.pdf485.81 KB
PDF icon pravilnikcpo2020.pdf18.98 MB
PDF icon sistemazaosigurqvanenakachestvoto.pdf583.86 KB