Жизнено равнище, демографска политика и пазар на труда

Национален план за действие по заетостта през 2017 г.

източник: интернет

Национален план за действие по заетостта през 2017 г._Приложение 1

източник: интернет

Национален план за действие по заетостта през 2017 г._Приложение 2

източник: интернет

Национален план за действие по заетостта през 2017 г._Приложение 3

източник: интернет

Национален план за действие по заетостта през 2017 г._Приложение 4.0

източник: интернет

Национален план за действие по заетостта през 2017 г._Приложение 4.1

източник: интернет

Национален план за действие по заетостта през 2017 г._Приложение 5

източник: интернет

Национален план за действие по заетостта през 2017 г._Приложение 6

източник: интернет

ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА ноември 2016

източник: интернет

 

 

НПДЗ_2016_28_04_2016 (архивирани документи)

източник: интернет

ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

източник: интернет

Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

източник: интернет

Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж ЕВРОПА 2020

източник: интернет

АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ПО ЗАЕТОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2013 – 2020 година

източник: интернет

Оценка на всички елементи на активната политика на пазара на труда в следните направления: насоченост; релевантност към Стратегията на ЕС “Европа 2020”; икономичност; ефективност; ефикасност

източник: интернет

Последваща оценка на приноса на активната политика на пазара на труда за изменение на избрани показатели, характеризиращи икономическото и социално развитие на страната за периода 2000-2011 г.

източник: интернет

Демографските проблеми и икономическата сигурност

източник: интернет, Стопански факултет, Великотърновски университет

Демографско поведение на населението в България – тенденции и перспективи

източник: интернет, Фондация “Лопс”, автори: Борислав Будинов и Климент Найденов

Доклад “Търсене и предлагане на труд в България през 2015 – 2016. Прогнози за развитието на пазара на труда до 2025 г.

източник: интернет, МТСП

Анализ на изходното състояние и тенденции на пазара на труда и работната сила

източник: интернет, Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”по ОПРЧР

Оценка на въздействието от изпълнението на активните мерки на пазара на труда

източник: интернет, автор: Зорница Славова,  Институт за пазарна икономика, септ. 2011

Научен труд “Пазар на труда – идентифициране на основни проблеми. Насоки за решаването им”

източник: интернет, Русенски университет, 2014 г., автор: Мирослав Петров

Кратък анализ на пазара на труда към април 2018 г.

източник: интернет, автор: Министерство на труда и социалната политика, 2018

Прогнози за търсенето и предлагането на труд в България в периода 2014 – 2028

източник: интернет, автор: Министрество на труда и социалната политика

Финансиране на активната политика на пазара на труда през 2017 г.

източник: интернет

Последваща оценка на ефекта от активната политика на пазара на труда на индивидуално ниво

източник: интернет

Политики на пазара на труда. Анализ и препоръки за Република България

източник: интернет

Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

източник: интернет